Facebook Ads Check by SMIT

开发者工具插件用户量: 4000大小: 0.09MiB版本: v 1.1更新时间: 2021-08-02
用户量:4000大小:0.09MiB版本:v 1.1更新时间:2021-08-02

Tiện ích hỗ trợ người dùng báo cáo tổng quang nhanh các chỉ số của tài khoản quảng cáo Facebook.

Facebook Ads Check by SMIT 的使用方法详解,最全面的教程


Facebook Ads Check by SMIT 描述:

用户数:4000

分类:开发者工具插件

扩展大小:0.09M

最后更新时间:2021-08-02

版本:v 1.1


Facebook Ads Check by SMIT 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Facebook Ads Check by SMIT 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Facebook Ads Check by SMIT插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Facebook Ads Check by SMIT插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Tiện ích này sẽ giúp bạn lập một bảng báo cáo nhanh các chỉ số quảng cáo của Facebook một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn sẽ còn cần phải truy cập vào từng tài khoản quảng cáo để kiểm tra một cách thủ công nữa. Tiện ích sẽ giúp bạn kiểm tra nhanh các chỉ số như : - ID tài khoản quảng cáo - Tên từng tài khoản quảng cáo - Chỉ số limit của tài khoản quảng cáo - chỉ số Ngưỡng của tài khoản quảng cáo - Chỉ số tổng tiền tiêu của tài khoản quảng cáo Bạn có thể đóng góp ý tưởng cũng như phản hồi về tiện ích tại mục "Feedback" trên tiện ích!

相关应用

브라우저에서 라온시큐어의 PC보안 기능을 사용하기 위한 확장 프로그램입니다.
Capture a screenshot of your current page in entirety and reliably—without requesting any extra permissions!
Расширение позволяет использовать КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в браузере. Для работы требует установленного ЭЦП Browser plug-in.
Adds React debugging tools to the Chrome Developer Tools. Created from revision 82762bea5 on 3/10/2022.
Advanced Eyedropper, Color Picker, Gradient Generator and other colorful goodies
POSTMAN CHROME IS DEPRECATED DOWNLOAD THE UPDATED POSTMAN NATIVE APPS Postman Chrome is deprecated and is missing essential, new…
EditThisCookie是一个cookie管理器。您可以添加,删除,编辑,搜索,锁定和屏蔽cookies!
The Facebook Pixel Helper is a troubleshooting tool that helps you validate your pixel implementation.
Tag Assistant helps to troubleshoot installation of various Google tags including Google Analytics, Google Tag Manager and more.
back top top
back top top